ข้อมูลสรุปข้อมูลบุคลากร

        ในแต่ละปีข้อมูลที่นำเสนอได้แก่ จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกสายงานและเพศ  จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  จำนวนบุคลากรทั้งหมด สายงาน จำแนกตามระดับการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  จำนวนบุคลากรสายอาจารย์  ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามวุฒิการศึกษา คณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา   และจำนวนข้าราชการสาย ก   ทุกตำแหน่งทางวิชาการและเพศ  จำแนกตามคณะ วิทยาเขต/เขตการศึกษา มีข้อมูลดังนี้

ที่มา : ฐานข้อมูลบุคลากร MIS-DSS ณ วันที่สำรวจ


ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณกฤตกร อินแพง
นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ข้อมูลสรุปด้านงบประมาณ

     สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรแต่ละ ประจำปีงบประมาณ  จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน  ได้แก่ งบบุคลากร  คือ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  งบดำเนินงาน คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภค   งบลงทุน คือ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน 1 ปี ก่อสร้างผูกพัน  และ งบเงินอุดหนุน 

งบประมาณเงินแผ่นดิน

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

งบประมาณเงินรายได้

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลสรุปด้านโปรแกรมการศึกษา

        จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษา ทุกระดับการศึกษาได้แก่  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท/เทียบเท่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก/เทียบเท่า   จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา

 • ปีการศึกษา 2565
 • ปีการศึกษา 2564
 • ปีการศึกษา 2563
 • ปีการศึกษา 2562
 • ปีการศึกษา 2561
 • ปีการศึกษา 2560
 • ปีการศึกษา 2559
 • ปีการศึกษา 2558
 • ปีการศึกษา 2557
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสารล่าสุด

ระบบสารสนเทศภายใน

dbms    jobpsu    stat std psu

psumap    psumap    psumap

numbersys    psumap

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

mis dss    edocs    telemeeting

tor    e-meeting    timestamp

phonebook    treasure

ติดต่อ PSP

 • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
 • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
 • Email : psp-info@group.psu.ac.th