ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2562 ตามกรอบ TQF Download

รายงานความพึงพอใจนายจ้าง บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 Download


ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561 

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2561 ตามกรอบ TQF Download


ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560 

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2560 ตามกรอบ TQF Download


ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2559 ตามกรอบ TQF Download


ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2558 ตามกรอบ TQF Download


ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2557

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2557 ตามกรอบ TQF Download


ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 

รายงานความพึงพอใจนายจ้าง บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 Download

ตารางสรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556  >> Download <<    

ตารางค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2556  >> Download << 

ตารางค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต วิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ปีการศึกษา 2556  >> Download << 


รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555

รายงานความพึงพอใจนายจ้าง บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555 Download

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2555 ตามกรอบ TQF Download


รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554

รายงานความพึงพอใจนายจ้าง บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 Download

ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้างรุ่นปีการศึกษา 2554 ตามกรอบ TQF Download

ตารางสรุปความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 Download


รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553


รุ่นปีการศึกษา 2553 รายงานความพึงพอใจนายจ้าง Download

รุ่นปีการศึกษา 2553 ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้าง ตามกรอบ TQF Download


รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552

รุ่นปีการศึกษา 2552รายงานความพึงพอใจนายจ้าง Download

รุ่นปีการศึกษา 2552ตารางสรุปความพึงพอใจนายจ้าง ตามกรอบ TQF Downloadความพึงพอใจของนายจ้าง

รุ่นปีการศึกษา 2551 รายงาน  [เพิ่มเติมตารางที่ 48 ตามกรอบ TQF Download]
รุ่นปีการศึกษา 2550  รายงาน ตารางในภาคผนวก download
รุ่นปีการศึกษา 2549  บทคัดย่อ  ตารางในภาคผนวก [1 - 5]  [6 - 12] [13 - 21] [22 - 32] [33 - 40] [41 - 47] [48 - 49] [50 - 54] [55 - 58]          
รุ่นปีการศึกษา 2548 [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2547 [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2546 [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2545 [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2543 [เอกสารนำเสนอ]


ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยนโยบายติดตามและประเมินผล

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th