แผนการรับนักศึกษาใหม่

     มหาวิทยาลัยดำเนินการประสานงานให้คณะ/หน่วยงานยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ และปีงบประมาณถัดไป ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำเอกสารนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นข้อมูลในการประกาศรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรงและรับรวมต่อไป

แผนปีการศึกษา 2566 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  >> Download << 
2. เอกสารแนบ 1 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามแผนและยืนยันรับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566  >> Download << 
3. เอกสารแนบ 2 ข้อมูลสรุปการยืนยันภาระงานที่เป็นสาขาวิชาใหม่ปีการศึกษา 2566  >> Download <<
4. เอกสารแนบ 3 แผนการเปิดหลักสูตร Non-Degree ปีการศึกษา 2566  >> Download << 
5. เอกสารแนบ 4 แผนการเปิดหลักสูตร Training ในปีการศึกษา 2566  >> Download << 
6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี (4-6) ที่รับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566  >> Download << 

แผนปีการศึกษา 2565 
          "แผนยืนยันรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ได้รับความเห็นชอบแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรากฎในไฟล์ได้ปรับตามมติฯ แล้ว" 

นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2565 - 2569 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา >> Download <<
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 >> Download << 
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2565 >> Download << 
บันทึกข้อความ ความเห็นชอบแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 >> Download << 

แผนปีการศึกษา 2564 
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา >> Download <<
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) >> Download << 

แผนปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา >> Download <<
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) >> Download << 

แผนปีการศึกษา 2562
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา >> Download <<

แผนปีการศึกษา 2561
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา >> Download <<

 แผนปีการศึกษา 2560
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2560 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >> 
การยืนยันจำนวนนักศึกษาที่คณะ/หน่วยงานยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2560 Download >>  

แผนปีการศึกษา 2559  
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >> 

แผนปีการศึกษา 2558
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >> 

แผนปีการศึกษา 2557
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >> 

แผนปีการศึกษา 2556
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2556 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >> 

แผนปีการศึกษา 2555 
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2555 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >> 

แผนปีการศึกษา 2554
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2554 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >> 
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >>

แผนปีการศึกษา 2553
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา Download >>
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >>

แผนปีการศึกษา 2552
นักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2552 จำแนกตามสาขาวิชา และระดับการศึกษา Download >>
นักศึกษาปริญญาตรี(4-6) ที่จะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามประเภทวิชา(สน.) Download >>

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 1  ภาระงานใหม่ที่จะดำเนินการปี 2552 
เอกสารหมายเลข 2  ภาระงานใหม่ที่จะดำเนินการปี 2553 
เอกสารหมายเลข 3  จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2552 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 4  จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันจะรับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 5  จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี (4-6 ปี) ที่จะรับเข้าใหม่ จำแนกตามประเภทวิชา (สน.) ปีการศึกษา 2552 

ผู้รับผิดชอบ
คุณนงพงา สัจกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
โทร. 2065-66  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th