ข้อมูลสรุปด้านนักศึกษา

นักศึกษาใหม่

 • นำเสนอจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต คณะ กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา นักศึกษาไทย/ต่างชาติ
 • นำเสนอแนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ตามกลุ่มสาขาวิชา/คณะ
 • นำเสนอแนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ตามสาขาวิชา
 • นำเสนอจำนวนนักศึกษาใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
 • นำเสนอจำนวนนักศึกษาใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทยจำแนกตามกลุ่ม ISCED

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556 download

 • ปีการศึกษา 2557
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2549
 • ปีการศึกษา 2548
 • ปีการศึกษา 2547
 • ปีการศึกษา 2546
 • ปีการศึกษา 2545
 • ปีการศึกษา 2544

 

นักศึกษาทั้งหมด

นำเสนอจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแต่ละภาคการเรียน ทุกระดับการศึกษาตามระดับชั้นปี  จำแนกหลักสูตรของคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา

 • ปีการศึกษา 2557-2565
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2549
 • ปีการศึกษา 2548
 • ปีการศึกษา 2547
 • ปีการศึกษา 2546
 • ปีการศึกษา 2545
 • ปีการศึกษา 2544

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

นำเสนอสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกข้อมูลตาม ปีการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ วิทยาเขตและระดับการศึกษา ได้แก่  ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก/เทียบเท่า

 • รุ่นปีการศึกษา 2563
 • รุ่นปีการศึกษา 2562
 • รุ่นปีการศึกษา 2561
 • รุ่นปีการศึกษา 2560
 • รุ่นปีการศึกษา 2559
 • รุ่นปีการศึกษา 2558
 • รุ่นปีการศึกษา 2557
 • รุ่นปีการศึกษา 2556
 • รุ่นปีการศึกษา 2555
 • รุ่นปีการศึกษา 2554
 • รุ่นปีการศึกษา 2553
 • รุ่นปีการศึกษา 2552
 • รุ่นปีการศึกษา 2551
 • รุ่นปีการศึกษา 2550
 • รุ่นปีการศึกษา 2549
 • รุ่นปีการศึกษา 2548
 • รุ่นปีการศึกษา 2547
 • รุ่นปีการศึกษา 2546
 • รุ่นปีการศึกษา 2545
 • รุ่นปีการศึกษา 2544
 • รุ่นปีการศึกษา 2543

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ

คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณกฤตกร อินแพง
นักวิชาการอุดมศึกษา
จัดทำสารสนเทศ ข้อมูล รายงานแดชบอร์ด
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ PSP

 • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
 • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
 • Email : psp-info@group.psu.ac.th