ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES)

การคำนวณนักศึกษาเต็มเวลา (อ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 หน้า 100-102) pdf

 


ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Full Time Equivalent Student : FTES)

ปีการศึกษา 2564   
ปีการศึกษา 2563
 
  
ปีการศึกษา 2562   

สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดย โทร 2064 (Work at PSU)  หรือ Line (Work From Home)ปีการศึกษา 2561
 
 รายงานสรุปปีการศึกษา 2561 


ปีการศึกษา 2560   รายงานสรุปปีการศึกษา 2560 


 


ผู้รับผิดชอบ
คุณขวัญชัย แก้วเกื้อ 
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 2064 email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th