ภาวะการทำงานของบัณฑิต

ขั้นตอนและระบบที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสำรวจข้อมูล การติดตาม และรายงานข้อมูลภาวะการทำงานของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563

ข้อคำถามในแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (อ้างอิงจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2564 ตารางอ้างอิง และเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล

ระบบติดตามสถานะการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บัณฑิตปีการศึกษา 2563
ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)  1 ปีหลังจบการศึกษา  Download 

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565)  9 เดือนหลังจบการศึกษา  Download 

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565) 6 เดือนหลังจบการศึกษา  Download 


 

สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดย โทร 2064 (Work at PSU)  หรือ Line (Work From Home)


บัณฑิตปีการศึกษา 2562

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 18 เดือนหลังจบการศึกษา  Download 

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2564) 1 ปีหลังจบการศึกษา  Download 

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคมคม 2564) 9 เดือนหลังจบการศึกษา  Download

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564) 6 เดือนหลังจบการศึกษา  Download 

ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 3 เดือนหลังจบการศึกษา  Download 

ตารางสรุปข้อมูลความคิดเห็นด้านต่างๆ ของบัณฑิต  Download 

ฐานข้อมูลภาวะการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บัณฑิตปีการศึกษา 2561

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)  Download 


บัณฑิตปีการศึกษา 2560

ตาราง CDS ภาวะการทำงานของบัณฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560
สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)  Download 


บัณฑิตปีการศึกษา 2559

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561)  Download 
สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)  Download


บัณฑิตปีการศึกษา 2558

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)  Download 
สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)  Download  


บัณฑิตปีการศึกษา 2557

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2557 Download 

ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 >> Download 


บัณฑิตปีการศึกษา 2556

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556 Download  

ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 Download

ตารางแสดงรายได้ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบรุ่นปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download


บัณฑิตปีการศึกษา 2555

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2555 download  ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2555


บัณฑิตปีการศึกษา 2554

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 download 
ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 download ประกอบด้วย

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ
ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา
ตารางที่ 3  จำนวนและร้อยละของประเภทอาชีพที่ทำงานของบัณฑิต จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของสาเหตุของบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ
ตารางที่  7  จำนวนและร้อยละของระดับเงินเดือน เงินเดือนเฉลี่ย และเปรียบเทียบเงินเริ่มต้นของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ


บัณฑิตปีการศึกษา 2553

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 download 

 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตเป็นประจำทุกปีในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับปีนี้เป็นปีที่สี่ที่ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลภาวะการหางานทำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2551 สำหรับปี 2554 นี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบางส่วนให้สมบูรณ์ขึ้นและเปิดระบบให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลได้จนถึงวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือนกันยายน2553 เพื่อให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะการหางานทำ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของการรายงานผลและความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลทุกปีการศึกษา กอปรกับการรายงานผลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทำข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องรายงานข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตผ่านเว็บไชต์ของสกอ. โดยสรุปเป็นรายงานดังนี้


บัณฑิตปีการศึกษา 2552

รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2552 download

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต เพื่อศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2552   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของการรายงานผล และความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  การสมัครงานและการทำงานของผู้มีงานทำ เกี่ยวกับประเภทงานที่ทำ ภาคที่ทำงาน  อัตราเงินเดือน ความรู้ ความสามารถพิเศษที่ทำให้ได้งาน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  ระยะเวลาในการหางานทำ  ปัญหาในการหางานทำ  และลักษณะงานกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา การสมัครงานและการทำงานของผู้ที่ยังไม่ได้งานทำ และการศึกษาต่อ  และข้อมลในส่วนที่สองที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น  ประกอบด้วยแบบประเมินคุณสมบัติของบัณฑิตด้วยตนเองหลังสำเร็จการศึกษา การประเมินคุณสมบัติที่องค์กรหรือผู้จ้างงานต้องการจากบัณฑิต  การปรับปรุงตนเองหลังสำเร็จการศึกษา  และการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผู้สอน การบริการของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  และความพร้อมของห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนและอืนๆ  โดยสรุปเป็นรายงานดังนี้


บัณฑิตปีการศึกษา 2551

รุ่นปีการศึกษา 2551 รายงาน|ตารางรายงาน | เอกสารการนำเสนอ  และตารางเพิ่มเติมโดยจำแนกตามสาขาวิชาของตารางที่ 7 15  19 และแสดงเงินเดือนตามเกณฑ์ 
รุ่นปีการศึกษา 2550 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]การติดตามเพิ่มเติม  [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2549 [รายงาน][เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2548 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2547 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2546 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2545 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2544 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]


 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th