เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ใช้อ้างอิงภายในมหาวิทยาลัย)

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2559 โดยพระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม  2559 เป็นต้นไปนัั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ถึงคณะ/หน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

- เอกสารหมายเลข 1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ที่คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตาม ผลผลิต/โครงการ-งบรายจ่าย (หลังการชี้แจงงบประมาณฯ)

- เอกสารหมายเลข 2 เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เพิ่มเติม(ใช้อ้างอิงภายในมหาวิทยาลัย)  << Download >>

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th