ขอเชิญประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประสานคณะ/หน่วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์เมลเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 แจ้งให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ทุกงบรายจ่าย ทั้งงบฟังก์ชันและงบประมาณแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบพื้นที่ (โดยในส่วนของวิทยาเขตหาดใหญ่ งบพื้นที่คณะ/หน่วยงานได้จัดส่งมาแล้ว) พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แผนการดำเนินการปี 2562 และงบประมาณที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเป็นพิเศษในปี 2562 ตามแบบฟอร์มเดิมในปี 2561 ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 ความละเอียดแจ้ง แล้วนั้น
          เนื่องจาก นโยบายและวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 มีรายละเอียดบางส่วนการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่าน หรือรองคณบดีฝ่ายวางแผน/เทียบเท่า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลทุกวิทยาเขต(วิทยาเขตหาดใหญ่ใช้ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี) เพื่อชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
เอกสารหมายเลข 1 แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 2 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสรุปยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 3 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 4 นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 6 คู่มือการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

เอกสารหมายเลข 8 แนวทางพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12

เอกสารหมายเลข 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน

เอกสารหมายเลข 10 แนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนฯ 12

เอกสารหมายเลข 11 แนวทางการจัดทําแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

เอกสารหมายเลข 12 การเตรียมการจัดทํางบประมาณบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารเพิ่มเติม (อัพเดท ณ วันที่ 8 ก.ย. 2560)

1 ผังโครงสร้างงบประมาณ

2 รายชื่อแผนงานบูรณาการปี 2562

3 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

4 เป้าหมายแนวทางวิจัย

 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th