คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ตามหนังสือที่ มอ 032/ว 072  วันที่   23  สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หลังชี้แจงงบประมาณ)  และหนังสือที่ มอ 032/ว 095 วันที่ 17 ตุลาคม 2560  มหาวิทยาลัยได้ส่งเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความละเอียด แจ้งแล้วนั้น 

           บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอส่งเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพิ่มเติม  1 ฉบับ  คือ

เอกสารงบประมาณฉบับที่ 7 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  >> ดาวน์โหลด <<

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th