กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำขอแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 โดยมีคณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำขอมายังมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จำนวน 3,042 อัตรา นั้น

          ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 379 (9/2559) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) รวมทั้งสิ้น 979 อัตรา จำแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้........... >> Download <<

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th