แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มอ. รุ่นปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง

          แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2561 ที่กำลังปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยขอความอนุเคราะห์ท่านซึ่งเป็นหัวหน้างาน หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต หรือกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ สามารถให้ผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบแบบสอบถามได้ตามเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน หน่วยงานและบัณฑิต ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

          ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/fCQPnLEqFJBGxTiC7

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลับ

คุณปราณี ชุมภูทอง โทร. 0-7428-2064-2065 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 

นายกฤตกร อินแพง โทร. 0-7428-2064 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th