เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อบังคับใช้ แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอส่งเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

- เอกสารหมายเลข 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายที่คณะหน่วยงานได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-งบรายจ่าย (หลังการชี้แจงงบประมาณฯ)

- เอกสารหมายเลข 2 เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ใช้อ้างอิงภายในมหาวิทยาลัย) (เอกสารเล่มเหลือง) ทั้งนี้ คณะ/ส่วนงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 2 เพิ่มเติม ได้ที่ลิ้งค์ https://kyl.psu.th/NoiKufwEH

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th