รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2565 >> Download << pdf 

                     อธิการบดีและทีมบริหารเข้าสู่ตำแหน่งการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ในการนี้ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ แนวคิดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้พัฒนาจากเอกสาร แนวความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในคราวที่นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และได้นำเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและเป็นกรอบแนวทางการบริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นการบูรณาการร่วมระหว่างการวางแผน และการจัดสรรทรัพยากร

                    ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและทีมบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบวาระนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2565 ครอบคลุมการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 โดยรายงานตามกรอบการประเมิน 3 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยหวังว่าข้อมูลและสารสนเทศที่นำเสนอ ในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่จะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงาน ตลอดช่วงการบริหาร 4 ปี ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต และทุกคณะ/ส่วนงาน ทีมบริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจประสานพลัง ปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สืบสานภารกิจให้ลุล่วงสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ ประเทศต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2565


 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2563 >> Download <<  pdf
 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2561 >> Download <<  pdf
 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบวาระ  ระหว่าง มิ.ย. 2555-พ.ค. 2558  >> Download << pdf
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง มิ.ย. 2555 - พ.ย. 2556  >> Download << pdf
 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2549-มีนาคม 2555  download
 • รายงานผลการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มิถุนายน 2549-พฤษภาคม 2552  download โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี และทีมบริหาร ฉบับสมบูรณ์

ติดต่อ PSP

 • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
 • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
 • Email : psp-info@group.psu.ac.th