แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  >> Download << new


แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565  >> Download << new

ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายสูงสุด คือ

1) ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก โดยประเมินความสําเร็จจากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการ Benchmarking กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและอาเซียน

2) การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินความสําเร็จจากผลงานวิชาการและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จากความสําเร็จของแผน/โครงการที่เป็น University Engagement กับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

การจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายสูงสุด มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานที่สําคัญ 3 ยุทธศาสตร์คือ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลคาทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565  >> Download <<


ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558-2561  >> Download <<

รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์  >> Download <<

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th