ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี 2566 

          ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2566 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเอกสารที่กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน จัดทำขึ้น โดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการในปี 2566 เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2566 ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดใหม่ และปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2565 และจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปีการศึกษา 2566 ส่วนที่ 2 เป็นปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยฯ และส่วนที่ 3 ภาคผนวกเป็นรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download


ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th