อัตรากำลัง

มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ต่อไปจนกว่าการปรับโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลังแล้วเสร็จและมีมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคนฉบับใหม่

มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559   >> Download <<

มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555   >> Download <<

มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552   >> Download <<

มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550   >> Download <<


ปฏิทินการประชุมเกี่ยวกับอัตรากำลัง

กำหนดการวันประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566   >> Download <<

กำหนดการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ ประจำปี พ.ศ. 2566   >> Download <<


พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน

การวิเคราะห์อาจารย์ที่เหมาะสมตามเกณฑ์อัตรากำลัง ขอให้ใช้ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีล่าสุดจาก >> คลิก <<

แบบฟอร์มสายวิชาการ

แบบฟอร์มประกอบการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  >> Download <<  

อัตราส่วนกลางมหาวิทยาลัย  >> Download <<  

กรณีชาวไทย/กรณีนักเรียนทุน

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
  • อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนที่ได้รับทุนจากรัฐบาล โดยมีพันธะสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

กรณีชาวต่างประเทศ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือปริญญาโท ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษให้กับบัณฑิต


พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

แบบฟอร์มคำขอกำหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  >> Download << 


แบบฟอร์มสายสนับสนุน

แบบฟอร์มการจัดทำคำขอกำหนดอัตราพนักงานเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี  >> Download << 


คู่มือการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  >> Download << 


ผู้รับผิดชอบ
คุณจุฑารัตน์ อยู่อำไพ
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
โทร. 2067  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณภัทร์ธิตา ณ ตะกั่วทุ่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา 
โทร. 2067  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th