งบประมาณเงินแผ่นดิน

เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยให้พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทําเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังนี้


 เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หนังสือ ที่ มอ 032/ว 098 วันที่ 7 ตุลาคม 2556  download
เอกสารหมายเลข 2 เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม(ใช้อ้างอิงภายในมหาวิทยาลัย)  download


รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (หนังสือนำส่ง download )

เอกสารหมายเลข 1 วงเงินที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 2 สรุปรายการครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ถ้ามี)

เอกสารหมายเลข 3 สรุปรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ถ้ามี)

เอกสารหมายเลข 4 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรที่ให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ถ้ามี)
download

เอกสารหมายเลข 5 สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ถ้ามี)
 download

เอกสารหมายเลข 6 คู่มือการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
download แบบฟอร์ม  download


การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบื้องต้น 

1.หนังสือ  ที่ มอ 032/ว 094 วันที่ 27 กันยายน 2556  เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบื้องต้น (ส่งถึงคณะ/หน่วยงานทางระบบ e-doc) download

2.เอกสารหมายเลข 1 แนวทางการจัดทำคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เบื้องต้น  download

3.เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบื้องต้น download

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างการจัดทำคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  download

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  download


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบื้องต้น

ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เบื้องต้น เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้อง และเตรียมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี(หนังสือนำส่งdownload) ดังนี้

เอกสารหมายเลข 1 สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรปี 2557

เอกสารหมายเลข 2 รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2557

เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 2557

เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ปี 2557

เอกสารหมายเลข 5 รายละเอียดค่าจ้างชั่วคราว ปี 2557  download

เอกสารหมายเลข 6 รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2557download

เอกสารหมายเลข 7 รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ปี 2557download

เอกสารหมายเลข 8 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ download

ทั้งนี้ *เอกสารหมายเลข** 1-4*จะจัดส่งให้แต่ละคณะ/หน่วยงานพร้อมกับหนังสือนำส่ง

หลังจากได้รับเอกสารแล้วโปรดดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ทุกหมายเลข หากพบว่ามี/สงสัยว่ามีรายการงบประมาณที่ความคลาดเคลื่อน โปรดแจ้งกองแผนงานภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

2. วางแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ


การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะ/หน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจัดทำงบฯ และสามารถ download เอกสารเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานตามรายละเอียดดังนี้

1. บันทึกข้อความที่ มอ 032/ว 018 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 download

2. คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 download

3. แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 download

4.  แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ปี 2557 download(ฟอร์มขอ-รับ จ่ายจริงปี 2556) (กองแผนงานจะทำหนังสือแจ้งไปประมาณเดือน พ.ค.56)  [download]

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th