งบประมาณเงินรายได้

เอกสารเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2566 ของคณะ/ ส่วนงาน ในระบบ Management Accounting system (PSU MAS) ตามรายละเอียดดังนี้

 1. บันทึกข้อความการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >> Download << 
 2. นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> Download <<
 3. การกำหนดรหัสงบประมาณมาตรฐานด้านรายรับและด้านรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1. แผนรายการรายรับกำหนดค่าตั้งต้นรายการแผนและผังบัญชีการเบิกจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> Download <<
  2. การกำหนดรหัสงบประมาณมาตรฐานด้านรายรับ PSU MAS >> Download <<
  3. แผนรายการรายจ่ายกำหนดค่าตั้งต้นรายการแผนและผังบัญชีการเบิกจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> Download <<
  4. การกำหนดรหัสงบประมาณมาตรฐานด้านรายจ่าย PSU MAS >> Download <<
  5. วิธีการบันทึกการสร้างรหัสงบประมาณมาตรฐานด้านรายรับและด้านรายจ่าย  >> Download << 
 4. คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >> Download <<
 5.  คู่มือวิธีการบันทึกงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในระบบ PSU-MAS สามารถดูได้ที่  >> Click <<
  1. เอกสารแนบ 1 โครงสร้างแผนงาน/งาน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 >> Download <<
  2. เอกสารแนบ 2 รายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ >> Download << 
  3. เอกสารแนบ 3 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 >> Download <<
  4. เอกสารแนบ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 >> Download <<
  5. เอกสารแนบ 5 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2564 >> Download <<
  6. เอกสารแนบ 6  หนังสือสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา ที่  สข 0025/ว 16926 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2546 >> Download <<

เอกสารเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2565 ของคณะ/ส่วนงาน ในระบบ Management  Accounting  system (MAS-PSU) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. บันทึกข้อความการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> Download <<
 2. นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> Download <<
 3. เอกสารแนบ 1 โครงสร้างแผนงาน/งาน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> Download <<
 4. เอกสารแนบ 2 แผนรายการรายรับและแผนรายการรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผูกกับผังบัญชีการเบิกจ่าย  >> Download <<
 5. เอกสารแนบ 3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 (COVID-19)  >> Download <<

ผู้รับผิดชอบ
คุณวรณัน  ยันตรกิจ  โทร. 2067
L i n e I D : 0 8 1 3 8 8 7 1 4 3 (ติดกันไม่วรรค)

ติดต่อ PSP

 • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
 • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
 • Email : psp-info@group.psu.ac.th